Ako si nainštalovať Wordpress

Ak si chcete nainštalovať najnovšiu verziu Wordpress na našich serveroch, postupujte podľa návodu. Návod je jednoduchý a zvládne ho aj začiatočník.

Príprava pred inštaláciou

Výber hostingu

Najprv je potrebné, aby ste k svojej doméne mali nejaký hostingový balíček, odporúčame Puzzle X alebo Biznis X. Ak máte iný hostingový balíček - je potrebné, aby mal nejaké webové miesto; ak máte len DNS Parking, tak podľa návodu Ako zmeniť hostingový balíček, si zmeňte na Puzzle X (alebo Biznis X). Ak hostingový balíček už máte, pokračujte v čítaní.

Nastavenie verzie PHP

Verzie Wordpress rady 5.x vyžadujú PHP verziu minimálne 5.6.20. Ak aktuálne používate nejakú staršiu verziu PHP, tak pred začatím procesu inštalácie uvidíte v prehliadači len chybové hlásenie napr. ako uvedené nižšie a budete musieť PHP verziu zvýšiť:

Váš server používa PHP verziu 5.5.34, ale WordPress 5.2.2 vyžaduje aspoň 5.6.20.

Vo vašom Control Paneli si skontrolujte Nastavenia Apache a PHP a podľa návodu Ako si zmeniť a zobraziť verziu PHP odporúčame, aby ste si nastavili verziu PHP 7.4 (PHP verzia 7.4 je východzie nastavenie pre všetky nové domény). Po zmene treba počkať asi 15 minút, pokým sa zmena aplikuje na serveri.

Aby ste predišli problémom importu dát do Wordpress, odporúčame vám povoliť XMLReader a XMLWriter v php.ini (platí pre PHP 7.2 a staršie, PHP 7.3 a novšie majú tieto rozšírenia automaticky zapnuté) - pre inštaláciu Wordpress to však nie je potrebné - budete to potrebovať, keď budete chcieť nainštalovať napr. nejakú šablónu alebo plugin.

Vytvorenie databázy MySQL

Ďalším krokom je vytvorenie databázy, odporúčame MySQL 5.7. / MariaDB 10.2. Heslo použité pri vytváraní databázy si bez preklepov zapíšte, budete ho neskor potrebovať, počas inštalácie. Pri údajoch k databáze uvidíte aj adresu servera (localhost u nás nefunguje).

 

Proces inštalácie Wordpress

Stiahnutie inštalačných súborov Wordpress

Navštívte stránku pre stiahnutie Wordpress v slovenskom preklade a stiahnite si zip archív do počítača.

Kopírovanie súborov na server

Archív rozbaľte, mali by ste tam vidieť zložku wordpress. Otvorte ju a súbory skopírujte do zložky public_html, ak chcete mať Wordpress na hlavnej stránke Vašej domény. Ak chcete mať Wordpress na subdoméne napr. wordpress.mojadomena.tld, v zložke _sub vytvorte zložku wordpress a do nej nakopírujte súbory.

Začiatok inštalácie

Po skopírovaní všetkých súborov navštívte adresu Vašej stránky. Prečítajte si uvítaciu správu a kliknite na Poďme na to!.

TIPAk po kliknutí na tlačidlo Poďme na to! nastane nejaký problém, pozrite si sekciu na konci, Problémy s inštaláciou.

Zadanie údajov k databáze

Na ďalšej stránke sa zobrazí formulár pre vyplnenie údajov k databáze. Pozrite si v Control Paneli, aké máte údaje k databáze, ktorú ste si v predchádzajúcom kroku vytvorili, podobne ako na príklade:

A tieto údaje vypíšte do formulára na stránke:

Kliknite na Zaslať a ak ste zadali všetky údaje správne, objaví sa pozitívne hlásenie a kliknite na Spustiť inštaláciu.

Vyplnenie informácií o stránke

Ďalej sa už len riaďte pokynmi na stránke - budete musieť vypísať názov Vašej stránky (aký si zvolíte, taký názov bude mať Vaša stránka).

Heslo k admin účtu si budete musieť zvoliť na úrovni zložitosti aspoň "stredné", inak sa Wordpress odmietne nainštalovať.

 

Problémy s inštaláciou

Keď sa chystáte inštalovať Wordpress, na úvodnej stránke je hlásenie:

UpozornenieTúto informáciu použijeme na vytvorenie súboru wp-config.php. Ak automatické vytváranie súborov z akéhokoľvek dôvodu nefunguje, nezúfajte. Jediné čo táto funkcia robí, je vyplnenie informácií o databáze do konfiguračného súboru. Stačí otvoriť wp-config-sample.php v textovom editore, vyplniť informácie a uložiť ho ako wp-config.php. Potrebujete pomôcť? Kliknite sem.

Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že server nepovolí automatické vyplnenie formulárov, takže údaje k databáze musíte zadať ručne. Aj keď ste už všetky súbory skopírovali na server, nevadí. V počítači si vyhľadajte súbor wp-config-sample.php, nachádza sa priamo v zložke wordpress, ktorá bola zabalená v archíve, ktorý ste si stiahli. Súbor premenujte na wp-config.php a otvorte ho, napr. v Notepade (Windows) alebo v Notepad++ ktorý je pre úpravu súborov ideálny (a zadarmo).

Okolo riadku 21 nájdite tento kód:
 

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'database_name_here' );

/** MySQL database username */
define( 'DB_USER', 'username_here' );

/** MySQL database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'password_here' );

/** MySQL hostname */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define( 'DB_CHARSET', 'utf8' );

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define( 'DB_COLLATE', '' );

a podľa údajov k databáze, ktorú ste si vytvorili v predchádzajúcom kroku, si doplňte prihlasovacie údaje do kódu, tak ako v príklade:
 

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'db141406xwp' );

/** MySQL database username */
define( 'DB_USER', 'db141406xwp' );

/** MySQL database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'vaše heslo, ktoré ste si zvolili' );

/** MySQL hostname */
define( 'DB_HOST', 'sql17.dnsserver.eu' );

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define( 'DB_CHARSET', 'utf8' );

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define( 'DB_COLLATE', 'utf8_general_ci' );

Pri vkladaní údajov dbajte na to aby ste údaje vkladali medzi úvodzovky ' ', stačí, ak jednu nechtiac zmažete a nebude to fungovať. Súbor nakoniec uložte a skopírujte do koreňovej zložky Wordpress na serveri, kam ste skopírovali pôvodné súbory.

Teraz navštívte stránku na Vašej doméne, kde má byť Wordpress nainštalovaný a ak ste všetky údaje vyplnili správne bez chyby, tak uvidíte formulár na vyplnenie názvu stránky, administrátorského konta, atď. (viď vyššie sekciu Vyplnenie informácií o stránke). Inštaláciu dokončite rovnako ako v predchádzajúcej sekcii.

 

Pozrite aj: